Context

Juridische documenten (Belgisch Staatsblad)

- Federale Overheidsdienst Justitie (2015). Aanpak radicalisering in gevangenissen. In Belgisch Staatsblad.
- Federale Overheidsdienst Justitie (2016). Europese financiering voor opleidingsproject over radicalisering in gevangenissen. In Belgisch staatsblad.
- Federale Overheidsdienst Justitie (2015). Financiering van het terrorisme. In Belgisch Staatsblad.
- Federale overheidsdienst Justitie (2016) Opleidingscentrum voor penitiair personeel: oefengevangenis. In Belgisch staatsblad.
- Koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor toekenning van een subsidie aan vzw "we love bxl" met het oog op het opzetten van proefexperiment in de strijd tegen gewelddadig radicalisme en tot intrekking van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de uitvoering van een praktijktest in Sint-Jans-Molenbeek voor de ontwikkeling van een vernieuwende lokale aanpak inzake disengagement in het kader van de strijd tegen gewelddadig radicalisme (23 augustus 2018). Belgisch Staatsblad, 2018031752
- Koninklijk besluit van 1 maart 2018 houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme (8 maart 2018). Belgisch Staatsblad, 2018030588
- Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme (15 mei 2007). Belgisch Staatsblad, 26350Wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (24 september 2018). Belgisch staatsblad, 70835.
-Wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme (4 augustus 2017). Belgisch Staatsblad, 77667
-Wet van 30 juli 2018 betreffende de oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (14 september 2018). Belgisch Staatsblad, 2018031809
- 21 JULI 2016. - Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters. Belgisch staatsblad
- 27 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiƫle toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen (2018-2019). Belgisch staatsblad.
- Decreet jachtdecreet (24 Juli 1991) De Vlaamse Codex.

De maatschappelijke context: politiek/beleid/visie/middenveld groeperingen

Het Vlaams beleid heeft een actieplan rond radicalisering.

GroenLinks over radicalisering:
- Om radicalisering te voorkomen, moeten gemeenten, politie, onderwijs, jongerenwerk, reclassering en veiligheidsdiensten beter samenwerken
- Meer nadruk op inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance - grootschalige 'sleepnetacties' om informatie te verzamelen zijn uit den boze
- Veiligheids- en opsporingsdiensten moeten nationaal en internationaal beter samenwerken

Pvda over radicalisering:
- Ouders, politie en scholen vormen en pedagogische coalitie om ervoor te zorgen dat jongeren niet radicaliseren
- Meer geld naar buurtwerk
- Blijven richten op de strijd tegen IS en aanverwante organisaties

Liesbet Homans (N-VA)
- Minster bevoegd voor binnenlands bestuur en stedenbeleid, waar het actieplan rond radicalisering ook toe behoort.
lies.jpg

Koen Geens (CD&V)
-Hij zal vooral de strafopvolging doen. Hij is minister van justitie.

k.jpg

Sander Loones (N-VA)
- " De strijd tegen terreur en radicalisering is en blijft de absolute prioriteit in 2019." Hij is minister van defensie.

Zelfhulpgroepen
- Er bestaat een website waar mensen een zelfhulpgroep kunnen oprichten om hun probleem te verhelpen.

Hulp en diensverleningen:
Het agenstschap integratie & inburgering biedt rechtstreeks ondersteuning aan scholen bij het opzetten interculturaliseringsprocessen of bij de aanpak van racisme en polarisering op school. Er is ook een site waar er meer info omtrent dit is te vinden. www.schoolzonderracisme.be.