Organisaties
ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS ALGEMENE WERKING DOELGROEP
De algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst telefoonnummer 079-320 50 50 fax-nummer 070-320 07 33 het is de Nederlandse geheime dienst die zich onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezighoudt met de binnenlandse veiligheid en inlichtingen op burgerlijk gebied uit het buitenland verzameld. de volledige Nederlandse bevolking (beschermen nationale veiligheid
Europol Tel.: +31 70 302 5000 Een agentschap in de Europese Unie voor de samenwerking op vlak van wetshandhaving. De vroeger benaming is de Europese politiedienst en Europol Drugseenheid. Elke Europeaan
Expertisecentrum opvoedingsondersteuning Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis en knowhow inzake opvoeden, opvoedingsondersteuning en de leefomgeving van kinderen en jongeren en het praktisch ondersteunen van het brede werkveld met methoden, technieken en instrumenten. Essentieel in onze visie is de netwerkgedachte: EXPOO stelt zich op als open netwerk met inbreng van vele relevante partners. Want Vlaanderen heeft héél wat expertise. EXPOO wil een forum zijn waar deze expertise verder kan groeien. Bij het uitvoeren van deze opdrachten werkt EXPOO altijd zo productgericht mogelijk. Net omdat we van betekenis willen zijn voor de praktijk, willen we geen louter kenniscentrum worden. Wat EXPOO onderneemt, moet een vertaling kennen naar het werkveld. Mensen die moeite hebben met de opvoeding van de kinderen door probleemgedrag.
Inspectie (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Sociale Inspectie) Voorstraat 43, 3500 Hasselt Telefoon 011 35 08 20 - Controle van werkgevers inzake sociale zekerheid, vakantiegeld, sociale documenten, arbeidsongevallen, arbeids- en verblijfsvergunningen en zwartwerk. - Controle van het statuut (werknemer of zelfstandige). - Controle op buitenlandse ondernemingen inzake sociale zekerheid (o.a. detacheringen). - Het verschaffen van inlichtingen aan werkgevers en werknemers over bovengenoemde materies. Werknemers en werkgevers.
IVP alarmnummer:088 – 3305 112 het is een alarmnummer die zich bezig houdt met mensen die een shockerende gebeurtenis hebben meegemaakt. Voor bedrijven, overheden, politieke bestuurders
Jeugdzorg (Jeugdzorg - Begeleidingstehuis voor Bijzondere Jeugdzorg Liaan) Weefstraat 30, 9810 Eke Telefoon 09 282 71 44 E-mail eb.grozdguej|naail#eb.grozdguej|naail - Begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdzorg, categorie 1: langdurige residentiële begeleiding in 4 units: - Één unit voor tienerjongens vanaf 10/12 tot 18 jaar. - Één unit voor tienermeisjes vanaf 10/12 jaar tot 18 jaar. - 1 gemengde leefgroep 3 tot 12 jaar. - Methodieken: Ter Horst, Kok, Patterson, Nagy - Liaan biedt de modules "verblijf", "kamertraining", "contextbegeleiding" en "contextbegeleiding in functie van autonoom wonen", TCK studiowonen en aanbod module CBAW-contextbegeleiding in functie van autonoom wonen aan. Meisjes en jongens tussen 3 en 18 jaar en hun gezinnen in een problematische opvoedingssituatie die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.
Kpc-group Landgoed Guldenberg Guldenberg 12 5268 KR Helvoirt telefoon 073-6247247 Postadres Postbus 482 5201 AL Den Bosch Kpc-groep is een onderwijsadviesbureau. Ze richten zich op de uitdagingen van onderwijsorganisaties in PO, PrO, V(S)O, VMBO en MBO. onderwijsorganisaties in PO, PrO, V(S)O, VMBO en MBO
Landelijk steunpunt extremisme Postbus 706 3700 AS Zeist Tel: 088-20 80 080 ln.eslteh|ofni#ln.eslteh|ofni Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in begeleiding, hulpverlening en advisering aan families en professionals die geconfronteerd worden met radicalisering en extremisme. Wij bieden: - Informatie over extremisme en radicalisering - Familieondersteuning - Individuele begeleiding - Contact met lotgenoten - Consultatie en trajectadvies aan professionals in casuïstiek - Kennisdeling en deskundigheidsbevordering op de thema's radicalisering en extremisme - Behandeling - wanneer specialisme op extremisme of snel schakelen nodig is biedt ons behandelteam diagnostiek en behandeling. Individuen of families die te maken hebben radicalisering en extremisme.
Maatschappelijk werk (Christelijke Mutualiteit Limburg - Dienst Maatschappelijk Werk Nieuwerkerken) Nieuwesteenweg 14, 3850 Nieuwerkerken Telefoon 011 28 02 81 Online http://www.cm.be E-mail eb.mc|grubmil.njilgroz#eb.mc|grubmil.njilgroz - De dienst Maatschappelijk Werk informeert je over de sociale regelgeving, organiseert thuiszorg en begeleid je bij langdurige zorgsituaties. Samen met jou en jouw omgeving zoeken we naar de beste hulp. - De dienst Maatschappelijk Werk vervult volgende functies: - Algemeen maatschappelijk werk; - Indicatiestelling in kader van de Vlaamse Zorgverzekering; - Erkend multi-disciplinair team VAPH of IJH. - Je kunt bij ons terecht voor: - Informatie en advies over thuiszorg; - Informatie en advies over diensten, financiële en sociale voordelen; - Bespreking van noden op langere termijn; - Onderzoeken van de zorgbehoevendheid; - Inschakelen van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen of het aanpassen van je woning; - Oplossingen als thuiszorg moeilijk of niet meer mogelijk is; - Inschalen van de zorgbehoefte om eventueel recht te bekomen op de vergoeding van de Vlaamse Zorgverzekering; - Samenstellen van een dossier voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of Integrale Jeugdhulpverlening (IJH) met het oog op het verwerven van een tussenkomst in hulpmiddelen of toegang tot opvang in een zorgvoorziening. - Indien nodig verwijzen we je door voor de juiste hulp. - De aangeboden hulp- en dienstverlening is gratis. Personen en hun netwerk die geconfronteerd worden met handicap en/of ziekte in hun thuissituatie.
Moskee (Moskeevereniging Arrahman) Nijvelsesteenweg 341, 1500 Halle Telefoon 0486 27 43 02 E-mail eb.tenelet|huokka.ahpatsuom#eb.tenelet|huokka.ahpatsuom De organisatie wil: - Een gebedsplaats inrichten Koranlessen en Arabische lessen. - Organiseren wil in de nabije toekomst activiteiten voor jongeren organiseren waaronder multiculturele bijeenkomsten. - Richt Koranlessen en Arabische lessen in en wil in de nabije toekomst activiteiten voor jongeren organiseren waaronder multiculturele bijeenkomsten. Open voor iedereen, maar de werking is vooral gericht op moslims.
~Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ~Postadres:Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Bezoekadres: Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Telefoon: 070 751 50 50 (algemene nummer tussen 7.00 en 19.00 uur bereikbaar) ~De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. ~De gehele bevolking van Nederland
Nederlands Jeugdinstituut Postadres: Nederlands JeugdinstituutPostbus 19221, 3501 DE Utrecht bezoekadres: Catharijnesingel 47,3511 GC Utrecht telefoonnummer: (030) 230 63 44 website: https://www.nji.nl/nl/Over-het-Nederlands-Jeugdinstituut Ze zijn een kenniscentrum met als doel het leven verbeteren van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Kinderen, jongeren en hun opvoeders
Politie (Politiezone Polder - Politieteam Kortemark) Stationsstraat 47, 8610 Kortemark Telefoon 051 59 15 60 101 Online http://www.politiezonepolder.be http://www.lokalepolitie.be/5460 E-mail ue.muigleb.ecilop|krametroK.kjiW.redloP.ZP#ue.muigleb.ecilop|krametroK.kjiW.redloP.ZP De politie staat in voor de politiezorg binnen de gemeenten. Burgers.
RAN (radicalisation awareness network) Adres: Rue du Luxembourg 46,B-1000 BRUSSEL Een netwerk die als 1ste echelon uit heel Europa die zich bezig houden met mensen die geradicaliseerd zijn of kwetsbaar zijn voor de radicalisering. Jongeren en volwassenen