Trefwoorden

Activisme

Het met al­le mo­ge­lij­ke mid­de­len stre­ven naar een veel­al po­li­tiek doel, vaak met bui­ten­par­le­men­tai­re mid­de­len

Aliënatie

Vervreemding.

Analogieën

Een redenering door een overeenkomst tussen twee zaken.

Anekdotisch

Een kort verhaal dat amusant, grappig is.

Assessements

Een beoordelingsprogramma van sollicitanten als men een bepaalde wilt doen.

Congruent beleid

Overeenstemmend. Het is belangrijk om een congruent beleid uit de voeren in een maatschappelijke opdracht van een school richt zich op school-, klas- en leerling niveau. Ook als het gaat om radicalisering, of het voorkomen daarvan.

Contradictorisch

Een tegenstrijdigheid.

Curatief

Het is gericht op de praktische genezing. De curatieve geneeskunde, gezondheidszorg medische verzorging gericht op het genezen van ziektes & preventieve geneeskunde.

Delequenten

Een misdadiger.

Dépistage

Een opsporing of screening.

Depolitiseren

Het politieke karakter wegnemen van iets.

Desistance

Ophouden of staken.

Disengagement

Een terugtrekking

Dissociazione

Een losbandigheid.

Deviant gedrag

Gedrag dat afwijkend is van de geldende culturele normen.

Devies

Kernachtige uitspraak over hoe je in het leven staat.

Exhaustief

Totaal, volledig.

Extremisme

De benaming van het fenomeen waarbij personen of groepen op buitenparlementaire wijze over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen om politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Geweld

Een kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken. Meestal een doelbewuste actie van één of meer personen, al of niet met gevechtswapens of andere hulpmiddelen.

Gewetensdilemma

Je weet niet wat kiezen tussen goed en kwaad.

Identificatie

Staat voor het vergroten van gevoelens van eigenwaarde door vereenzelviging met een persoon of instelling van aanzien.

Ideologie

Een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de maatschappij, dat leeft binnen een maatschappelijke groep, met name een politieke partij, een denkstroming of een sociale klasse.

Jihad

Een islamitische term, in de islamitische traditie meestal uitgelegd als ‘een inspanning voor een verdienstelijk doel’. Het heeft in eerste aanleg een ethische betekenis: de mens heeft de goddelijke op- dracht zich in te spannen tegen het kwaad in zichzelf. Een tweede betekenis is het zich inspannen in het belang van de islam en de geloofsgemeenschap. Een derde betekenis is die van een gewapende strijd.

Klandestien

In het geheim.

(Mondiaal) jihadisme

Een ideologische stroming binnen de politieke islam die op basis van een speci- fieke invulling van de salafistische leer, en op basis van het gedachtegoed van Sayyid Qutb, door middel van een gewapende strijd (jihad) streeft naar een mondiale heerschappij van de islam en de heroprich- ting van de Islamitische Staat (kalifaat).

Polarisatie

Politiek: het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen …
Het ontstaan of toenemen van (tot dan toe) verborgen spanningen en tegenstelling in een groep meer in het algemeen en in politieke zin toespitsing, accentuering van de tegenstellingen tussen politici of politieke partijen).

Proactief

Dingen ondernemen die een later doel dienen. In zijn handelen optreden anticiperend, vooruitlopend op de verwachtingen toekomstige werkingen of handelingen of de resultaten.

Radicaliseren
Een geesteshouding waarmee de bereidheid wordt aangeduid om de uiterste conse- quentie van een denkwijze te aanvaarden en die in daden om te zetten.
Die daden kunnen maken dat op zichzelf hanteerbare tegenstellingen escaleren tot een niveau waarop ze de samenleving ontwrichten doordat er geweld aan te pas komt, het tot gedrag leidt dat mensen diep kwetst of in hun vrijheid raakt, of doordat groepen zich afkeren van de samenleving.

Rehabilitatie

Een proces waarbij iemand met een bepaalde (psychische) aandoening langzaamaan hersteld

Repressief

Dienend om te onderdrukken (t.w. iets dat zich reeds heeft voorgedaan), m.n de bedoeling om herhaling te bemoeilijken of te voorkomen. Dus stuitend, beteugelend en preventief. Het melden van radicaliseren is repressief.

Restricties

Het be­perkt zijn, zijn be­per­kin­gen ken­nende, grens ken­nen waar­bui­ten men niet kan gaan

Risicotaxatie-protocollen

Gedragsovereenkomst over het al dan niet grote kans voor het opnieuw plegen van een misdaan.

Terrorisme

Zonder wettige grond plegen van ernstig geweld met een politiek doel. Illegaal geweld met burgers als slachtoffers.

Triggerfactoren

Concrete gebeurtenissen die het proces in gang zetten.

Ultimum redemium

Latijn voor het laatste redmiddel.